Tänderna

Tänderna är placerade i övre delarna av mellankäksbenet (premaxillaria) och överkäksbenet (maxillaria) samt i den undre delen av underkäksbenet (dentale). Som redan nämnts är ett av de viktigaste särdragen hos däggdjuren deras mycket varierande tandordningar vilket betyder att tänderna uppvisar stora olikheter i form, placering och funktion. Längst fram sitter framtänderna, vanligen tillplattade och ganska små, men hos gnagarna mycket stora och ständigt växande. Innanför framtänderna sitter hörntänderna, ibland mycket långa som hos rovdjur och vildsvin, men ibland helt obefintliga. Längst in är kindtänderna placerade. De uppdelas i oäkta (premolarer) och äkta kindtänder (molarer), har kraftigt utbildade rötter och varierar starkt i form och utseende. Hos rovdjuren är de vassa och spetsiga medan de hos gräsätarna är trubbiga och har en malande funktion. Ibland är kindtänderna dessutom ständigt tillväxande som hos sorkarna.

Utseendet på tänderna hos ett däggdjur är ofta en god indikation på djurets diet och levnadssätt. Även tändernas antal varierar. De är normalt flera hos de primitivare grupperna (t.ex. pungdjur och insektsätare). Tänderna är också av mycket stor betydelse vid klassificeringen av däggdjuren, särskilt när det gäller fossila lämningar, eftersom tänderna ofta är väl bibehållna även efter mycket långa tidsrymder.

Det enklaste och mest schematiska sättet att beskriva ett däggdjurs tanduppsättning är att ange dess tandformel (se tabeller nedan). Den anger i tur och ordning antalet framtänder, hörntänder och kindtänder på varje käkben. Ovanför strecket skriver man antalet tänder i den övre högra eller vänstra tandraden och undertill anger man tänderna i motsvarande undre tandrad. För enkelhetens skull anges endast antalet i ena käkhalvan, men summan anger det totala antalet tänder. Hos t.ex. en hare ser tandformeln ut så här:

2 0 3 3 = 28
1 0 2 3

och hos en häst

3 1 3 3 = 40
3 1 3 3

 Den första formeln visar att det i harens halva överkäke finns två framtänder, inga hörntänder, tre oäkta och tre äkta kindtänder medan underkäken har en framtand och en oäkta kindtand mindre.

På samma sätt ser vi av hästens tandformel att det i både övre och undre käkhalvorna sitter tre framtänder, en hörntand, tre oäkta och tre äkta kindtänder. Totalsumman i hästens fall blir alltså 2 x 20 = 40.

Människans tandformel ser ut så här:

2 1 2 3 = 32
2 1 2 3

Lägg till ny kommentar